Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

猪爸爸和猪宝宝
小猪:DADDY,我今天拾到了十块钱,不 过我还给那个人了。

猪爸爸:GOOD GIRL!那个人有没有对你说“THANK YOU”啊?
小猪:没有啦......他拉我的耳朵 我才把钱还给他的,他哪里会和我讲 THANK YOU......

小猪:爸爸,如果地上有一张五块的跟一张十块的,你会拿哪一张呢?
猪爸爸:当然是十块的喽。
小猪:爸爸,你很笨的,你不会两张都拿啊......

小猪:爸爸,为什么上个月那个人来 跟你讨钱,你告诉他没有钱还他,这个月那个人 又来跟你讨钱,你又说没有钱还他?
猪爸爸:哎呀,爸爸要守信用啊!

小猪:DADDY,今天我们在学校老师要我们捐钱。
猪爸爸:啊,那你有没有 跟他讲 你没有钱?
小猪:我讲了,可是他说你有......

小猪:爸爸,为什么人家的屋子那么 大,我们的屋子却这么小?
猪爸爸:因为爸爸没有钱嘛......
小猪:那要怎么样才能拿到大大的房子呢?
猪爸爸:你好好用功读书,长大后就可以赚多多 的钱就能住大大间的房子了。
小猪:那你为什么小时候不好好读书......
Pinyin
xiǎo zhū :DADDY,wǒ jīn tiān shí dào le shí kuài qián ,bú guò wǒ hái gěi nà gè rén le 。
zhū bà bà :GOOD GIRL!nà gè rén yǒu méi yǒu duì nǐ shuō “THANK YOU”ā?
xiǎo zhū :méi yǒu lā ......tā lā wǒ de ěr duǒ wǒ cái bǎ qián huán gěi tā de ,tā nǎ lǐ huì hé wǒ jiǎng THANK YOU......
xiǎo zhū :bà bà ,rú guǒ dì shàng yǒu yī zhāng wǔ kuài de gēn yī zhāng shí kuài de ,nǐ huì ná nǎ yī zhāng ne ?
zhū bà bà :dāng rán shì shí kuài de lou 。
xiǎo zhū :bà bà ,nǐ hěn bèn de ,nǐ bú huì liǎng zhāng dōu ná ā ......
xiǎo zhū :bà bà ,wéi shén me shàng gè yuè nà gè rén lái gēn nǐ tǎo qián ,nǐ gào sù tā méi yǒu qián huán tā ,zhè gè yuè nà gè rén yòu lái gēn nǐ tǎo qián ,nǐ yòu shuō méi yǒu qián huán tā ?
zhū bà bà :āi ya ,bà bà yào shǒu xìn yòng ā !
xiǎo zhū :DADDY,jīn tiān wǒ men zài xué xiào lǎo shī yào wǒ men juān qián 。
zhū bà bà :ā ,nà nǐ yǒu méi yǒu gēn tā jiǎng nǐ méi yǒu qián ?
xiǎo zhū :wǒ jiǎng le ,kě shì tā shuō nǐ yǒu ......
xiǎo zhū :bà bà ,wéi shén me rén jiā de wū zǐ nà me dà ,wǒ men de wū zǐ què zhè me xiǎo ?
zhū bà bà :yīn wéi bà bà méi yǒu qián ma ......
xiǎo zhū :nà yào zěn me yàng cái néng ná dào dà dà de fáng zǐ ne ?
zhū bà bà :nǐ hǎo hǎo yòng gōng dú shū ,zhǎng dà hòu jiù kě yǐ zuàn duō duō de qián jiù néng zhù dà dà jiān de fáng zǐ le 。
xiǎo zhū :nà nǐ wéi shén me xiǎo shí hòu bú hǎo hǎo dú shū ...... 


Dịch
Heo con: Bố ơi! Hôm nay con nhặt được 10 đồng, nhưng con trả cho người đó rồi.
Heo bố: Con gái giỏi! Người đó có nói “Thank you” với con không?
Heo con: Dạ không có…Ông ấy véo tai con con mới trả tiền cho ông ấy, ông ấy đâu có nói THANK YOU với con…
Heo con: Bố ơi! Nếu trên đường có 1 tờ 5 đồng và 1 tờ 10 đồng, Bố sẽ lấy tờ nào?
Heo bố: Đương nhiên là tờ 10 đồng.
Heo con: Bố! Bố ngốc thế! Bố không không biết lấy 2 tờ sao…

Heo con: Bố, Tại sao tháng trước người đó đến đòi tiền bố, Bố nói với ông ấy không có tiền trả ông ấy, tháng này người đó lại đến đòi tiền bố, bố lại nói không có tiền trả cho ông ấy!
Heo bố: Ai ya, Bố phải giữ uy tín mà!

Heo con: Bố yêu! Hôm nay chúng con ở trường học thầy giáo yêu cầu chúng con quyên góp tiền.
Heo bố: A! Thế con có nói với thầy con không có tiền?
Heo con: Con nói rồi, nhưng thầy nói bố có….

Heo con: Bố! Tại sao nhà người ta lớn như thế, còn nhà chúng ta nhỏ thế?
Heo bố: Vì bố không có tiền mà…
Heo con: Thế phài làm thế nào mới được nhà lớn vậy?
Heo bố: Con phải cố gắng siêng năng học tập, sau khi lớn lên có thể kiếm tiền nhiều nhiều thì có thể ở nhà lớn.
Heo con: Thế tại sao bố hồi nhỏ không cố gắng siêng năng học….

生词 Từ mới:
拾 [shí] : nhặt lấy
还(還) [huán]: trả
拉 [lā] : kéo
捐 [juān] : quyên góp
笨 [bèn] : ngốc
讨 [tǎo] : đòi
守 [shǒu] : giữ
信用 [xìnyòng] : uy tín, chử tín, tín dụng
屋子 [wūzi] : nhà
房子 [fángzi] : nhà
学校 [xuéxiào] : trường học
用功 [yònggōng] : siêng năng, chuyên cần, cần cù
读书 [dúshū]: học tập 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét